TI.6733.11.2023

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 22.01.2024 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, iż na podstawie wniosku z dnia 14.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) Pana Rafała Kwiatkowskiego, reprezentującego firmę TRADO Sp. z o. o., ul. Plac Wolności 21c/2, 82-400 Sztum, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 110 PE zasilającego budynki mieszkalne”, na terenie działek o nr: 601/2, 603/2, 698/17, 698/18, 700, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).