OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DZIERZGONIA

 

z dnia 20 maja 2022 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Promiennej w Dzierzgoniu.

 

Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.: Dz.U. z 2021 r., poz. 815) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2213), ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.

 

Położenie nieruchomości

Nr działek obręb, jednostka ewidencyjna

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

Data przetargu

Godzina przetargu

ul. Promienna, Dzierzgoń

641/26

641/44

Obręb
1-Dzierzgoń

0,1122 ha

GD2I/00016972/1GD2I/00012633/5

62.900,00

9.000,00

29 czerwca 2022 r.

11:00

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 1-Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń
w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W terenie w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość wykonano niwelację terenu. W związku z powyższym możliwe są nasypy niekontrolowane, które zostały wstępnie zagęszczone. Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej.

Doprowadzenie mediów do przedmiotowej nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji
z istniejącym uzbrojeniem terenu odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach ustalonych przez dysponentów mediów.

 

Przeznaczenie nieruchomości

Dla działek Nr 641/26 i 641/44 położonych w obrębie miasta Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (Uchwała Nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.04.2010 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31.08.2017 r.) działki Nr 641/26 i 641/44 wpisane są jako strefa rekreacji i zieleni urządzonej wzgórz morenowych.

W dniu 18 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 17/2022 (TI.6730.23.2022) określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek o nr: 641/26 i 641/44, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń,


 

Podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 931) i podlega opodatkowaniu stawką określoną w art. 41 ust. 1. w związku z art. 146aa pkt.1 tej ustawy.

 

Obciążenia nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

 

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

 

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą
Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1 – od 20 maja 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.,
a także będzie ono podane do publicznej wiadomości o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.dzierzgon.pl (zakładka Gmina/sprzedaż i dzierżawa nieruchomości/2022) oraz www.dzierzgon.pl

 

Przetarg odbędzie się:

29 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 11:00.

Cena wywoławcza wynosi: 62.900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  dwa tysiące dziewięćset złotych).

Wadium: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

 

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 620 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych).

 

Wadium

1)      warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium
w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca  2022 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg - działki Nr 641/26 i 641/44 – Dzierzgoń”.

2)      wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak  nie później niż
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Uczestnicy przetargu

3)      Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży;

4)      Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa
w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

5)      w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem);

6)      w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem);

7)      w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1359);

8)      osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest posiadać, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych  na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidzianą ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

9)      przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

10)   uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem
do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu;

11)  ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;

12)  Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg zostanie przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 28 lub 27, tel. 55 276-25-01..3 wew. 42 lub 26, e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl lub agnieszka.gumula@dzierzgon.pl.

 

 

 

Udział w przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2020; Dz.U. z 2021 r., poz. 11; Dz.U. z 2021 r., poz. 234; Dz.U.
z 2021 r., poz. 1551) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

 

 

 

 

 

              ZASTĘPCA
BURMISTRZA  DZIERZGONIA

 

Aleksandra  Kun