Dzierzgoń, dnia 1409.2021 r.

TI.6721.1.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dzierzgonia

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Dzierzgonia

 

zawiadamia

 

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru w miejscowości Judyty, w gminie Dzierzgoń, przez Radę Miejską w Dzierzgoniu uchwałą Nr XXI/313/2021 w dniu 8 września 2021 r.

 

Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, w godzinach pracy urzędu.