Załącznik nr 1

                                                                                                           do Procedury Opracowania

                                                                                                           i Aktualizacji Katalogu Usług

Nr karty TI.6345.1.

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257

 

Nazwa usługi: Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, pokój nr 20

Tel.55 276 25 01/02

e-mail:paulina.przybysz@dzierzgon.pl

 

Wymagane dokumenty

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenie opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Miejsce składania dokumentu

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

 

Wysokość opłaty (sposób jej obliczenia)

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 624 ze zm.) wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczenia opłaty ustala art. 272 ust. 8 ww. ustawy jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres wynoszący kwartał

 

 

Termin załatwienia sprawy

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty ma obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Dzierzgoń, wskazany w w/w  Informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 736)

Tryb odwoławczy

Reklamacja

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Informacji.

Burmistrz Dzierzgonia rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa Informacja, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.

W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej Informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.

Decyzja

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania w/w opłaty, Burmistrz Dzierzgonia będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust 24 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne(Dz. U. 2021 r., poz. 624 ze zm.)).

Od w/w decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zaskarżenie w/w decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 298 i 269 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 624 ze zm.) opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Z opłaty zwolnione są (wg art. 269 ust.2, ust.3):

  1. jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,

b.       kościoły i inne związki wyznaniowe.

Oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wpływy z tytułu w/w opłat stanowią w 90% przychód powołanego Prawem wodnym z dniem 1.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy, a zgodnie z art. 300 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.).

 

Druk do pobrania

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Data wydania karty:

21.07.2021 r.

Data aktualizacji:

21.07.2021 r.

Kartę opracowała:

Paulina Przybysz

Kartę sprawdziła:

Aleksandra Kun

 

Kartę zatwierdziła:

Jolanta Szewczun