<>

 

 

 

Dzierzgoń, dn. 15.03.2021 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Dzierzgonia

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), Burmistrz Dzierzgonia

 

zawiadamia

 

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w miejscowości Stanówko, w gminie Dzierzgoń, przez Radę Miejską w Dzierzgoniu uchwałą Nr XIX/274/2021 w dniu 11 marca 2021 r.

 

Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, w godzinach pracy urzędu.