Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dzierzgoń, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dzierzgoń:
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dzierzgoń prowadzi Urząd Miejski w Dzierzgoniu,  godziny urzędowe: pn.wt.cz. 7:30 – 15:30, śr. 8:00 – 17:00, pt. 7:30 – 14:30.
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1.  Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.  Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)  otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.  Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.  Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.  Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”
III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.