Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb-NDS