OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego nałożonego w tym rozporządzeniu.

 

Informujemy, iż w związku z nawiązaniem i realizacją relacji, w których przetwarzane będą dane osobowe znajdziemy się w posiadaniu następujących danych:

 1. Państwa

 2. Państwa pracowników

 3. Państwa Klientów,

 4. Innych osób fizycznych, z którymi Państwo współpracujecie w ramach różnych form kooperacji.

 5. Mieszkańców gminy Dzierzgoń

 6. Pracowników podmiotów współpracujących z gminą w zakresie realizowanych przez nią zadań.

 

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 1. imię i nazwisko, (oraz inne podstawowe dane osobowe)

 2. adres e-mail, (oraz inne podstawowe dane kontaktowe)

 3. nazwa stanowiska pracy (oraz inne dane służbowe),

 4. adres pracodawcy,

 5. oraz wszelkie dane niezbędne do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa przez Urząd Miejski w Dzierzgoniu.

 

Zakres powyższych danych może zostać zmniejszony, co może zostać wyartykułowane poprzez:

 • upoważnienie do przetwarzania,

 • umowę powierzenia przetwarzania,

 • zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej.

Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

 

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować realizację współpracy z poszanowaniem zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

 

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy
i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

 

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Waldemar Hypś, nr tel. 570449007, e-mail:  inspektor@cbi24.pl.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Urząd Miejski w Dzierzgoniu reprezentowany przez Burmistrza Dzierzgonia z siedzibą pod adresem 82-440 Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, adres e-mail sekretariat@dzierzgon.pl, zw.d. ADO.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH.

 

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją usług świadczonych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozyskiwane są z poszanowaniem:

 • uzyskania zgody zainteresowanych osób fizycznych lub zgody ADO do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych,

 • zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania,

 • celów i czynności przetwarzania.

Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

 

Państwa dane przechowywane będą przez okres realizowanych przez Urząd zadań, archiwizowane przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego (ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

 

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 

 1. PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 • przenoszenia danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - odpowiednio do operacji przetwarzania danych.

 

 1. WYKONANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SA PRZETWARZANE

 

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez pocztę e-mail na adres: sekretariat@dzierzgon.pl lub korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Dzierzgoniu 82-440 Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1.

Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem koniczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).

 

 1. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.