Nr karty AA.7340.03.4/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 34 stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (formularz w pok. 17 lub do pobrania na dole tabeli), - dokument potwierdzający tytuł prawny (odpis lub oryginał) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, - odpis lub oryginał* pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym, - Odpis lub oryginał* w przypadku gdy sprzedaż i podawanie odbywać się będzie w miejscu sprzedaży, a lokal znajduje się w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej do wniosku należy dołączyć zgodę mieszkańców w/w zabudowy

- Odpis lub oryginał* Decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.),

* Zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 34

Czynne:

- poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30,

-środa od godziny 8:00 do godziny 17:00,

- piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z dokumentami zainteresowany składa w pok. 17.

Wniosek skierowany zostaje na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży.


Posiedzenie Komisji odbywa się raz w miesiącu.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przygotowuje się zezwolenie, nalicza się opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym tj. do 31.grudnia.


Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera zezwolenie.
Zezwolenie jednorazowe: wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z dokumentami zainteresowany składa w pok. 17. 

Opłaty

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia:


- Piwo i alkohole do 4,5% - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525 zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.


- Alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525zł.

Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.


- Alkohole zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu - opłata za nowe zezwolenie wynosi 2 100zł.

Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł. - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.


Oświadczenie o wartości sprzedaży składane do 31 stycznia. Oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.


Opłaty wnosi się w trzech równych ratach :

do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku.

W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.


Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: Gmina Dzierzgoń; BS Dzierzgoń

Nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010.


Opłata skarbowa


Zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy


Zezwolenia do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenia wydaje się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Inne informacje

Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) na następujące rodzaje napojów alkoholowych: (A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
(B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa;
(C) powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Tryb odwoławczy


Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty doręczenia, a zażalenie na Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie, decyzję lub postanowienie. 

Podstawa prawna


- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 487).

- Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 149),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U . z 2017 r. poz. 1257),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz. 1827.) 

- Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

Wniosek do pobrani

- wniosek o wydanie zezwolenia stałego

- wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż

- oświadczenie o wartości sprzedaży za rok 2016

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

09.11.2017

Kartę opracowała:

Natalia Tyrawska

Kartę sprawdziła:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdziła:

Elżbieta Domańska