Nr karty. FN.3120.05.4/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257Nazwa usługi Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Miejsce załatwienia sprawyReferat finansowy, stanowisko ds. wymiaru, podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 12, nr telefonu 55 276 25 01 do 03 wew. 52

Wymagane dokumentyDeklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzona na formularzu obowiązującym na terenie miasta Dzierzgonia. Składający deklarację po raz pierwszy dołącza do niej, w zależności od stanu faktycznego, następujące dokumenty:

- kopię aktu notarialnego,

- kopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków,

- kopię postanowienia sądu,

- aktualny odpis KRS,

- oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika (podpisywania deklaracji), wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeżeli zostało udzielone po 2007 r.)

- kopię statutu,

- kopię umowy dzierżawy, użyczenia, najmu,

- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, parter - pokój nr 9

czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa


Brak

Termin załatwienia sprawy


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Podstawa prawna


1.Art. 1a, art. 1b, art. 1c, art. 2 – art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785);

2.Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.);

4.Uchwała nr IX/105/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.


Tryb odwoławczy


Brak. W przypadku wydanej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje


Obowiązek składania deklaracji podatkowych do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania podatnik zobowiązany jest w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia odpowiednio skorygować deklarację sporządzoną na formularzu obowiązującym na terenie miasta Dzierzgonia oraz dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny korekty i dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłaca się – bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za styczeń do dnia 31 stycznia, a za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek Gminy Dzierzgoń Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 złotych, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wniosek do pobrania

Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 12, lub można go pobrać ze strony internetowej www.bip.dzierzgon. pl

Data wydania karty:

2012.04.30
Data aktualizacji:

2017.10.23

Kartę opracował:

Irena Kędzierska

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska