Nr karty FN.3121.06.05.2012


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257
Podatek rolny od osób fizycznych


Miejsce załatwienia sprawyReferat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój 12, I piętro, tel. 55 276 25 01 wew. 37

Wymagane dokumenty1. Informacja o gruntach dotycząca podatku rolnego.

2. Kserokopie odpowiednich dokumentów

(w zależności od posiadanej nieruchomości):

- aktu notarialnego,

- wypisu z księgi wieczystej,

- postanowienia sądu,

- umowy dzierżawy,

- umowy najmu,

- umowy sprzedaży,

- pełnomocnictwa,

- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

3. W przypadku budynków nowo wybudowanych:

- zaświadczenia (zawiadomienia) o oddaniu budynku

do użytkowania.


Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 12.

Wniosek wraz z załącznikami może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.

Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.

Opłata skarbowa


W przypadku wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin załatwienia sprawy


Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1892 ze zm.).


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).


Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 rok.(MP poz. 958)


Tryb odwoławczy


Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji .

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) - odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Uwagi i dodatkowe informacje


O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego

mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia, sposób wykorzystania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności.


Formularz informacji na podatek rolny do pobrania

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój 12, I piętro lub na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl


Data wydania karty:

2012.04.30Data aktualizacji:


2017.10.30

Kartę opracował:

podinspektor

Iwona Tomasz

Kartę sprawdził:

Kartę zatwierdził: