Nr karty USC.5351.18.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: Rejestracja zgonu


Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez lekarza, lub osobę uprawnioną do stwierdzenia zgonu.

2. Dokument tożsamości osoby zmarłej – dowód osobisty lub paszport.

4. Zgoda prokuratora na pochowanie zwłok jeżeli zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych,

5. Pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową).

Do wglądu:

- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

- dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej.


Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224) art. 16, 47, 93-95,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

- ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1919) art. 39 ust. 4,

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowanie zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1085),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje


Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.


Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  1. Małżonek lub dzieci zmarłego,

  2. Najbliżsi krewni lub powinowaci ,

  3. Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  4. Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

  5. Administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Wniosek do pobrania


Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun