Data posiedzenia:
2021-09-07

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zawiadamiam, że w dniu 7.09 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenia ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie informacji o stanie dróg w gminie - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim.
4. Rozpatrzenie informacji na temat pozyskiwanych funduszy unijnych - przedsięwzięć podjęte w tym zakresie w 2020 r. i I półroczu 2021 r - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim.
5. Rozpatrzenie informacji o wypływach do budżetu z tytułu dzierżawy i wnoszenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kruszywa - ref. Skarbnik - Halina Redlin.
6. Zaopiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:
a) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Dzierzgoniu - ref. Prezes ZGKiM - Monika Powierża,
b) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A w Dzierzgoniu i zamierzeń na rok 2021 - ref. Prezes RTI - Sławomir Erber,
c) rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
d) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
e) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2021-2030 - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
f) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ref. Skarbnik - Halin Redlin,
g) projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Dzierzgoń za pomocą innego instrumentu płatniczego - ref. Skarbnik - Halin Redlin,
h) projekt uchwały o zmienianie uchwały Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń - ref. Sekretarz - Aleksandra Kun,
i) projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzgoń obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - ref. Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
j) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym PROMYCZEK w Dzierzgoniu - ref. Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
k) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - ref. Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
l) projekt uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych Nr 3519G (Dzierzgoń, ul. Reja o długości 0,151 km) i Nr 3160G (Dzierzgoń, ul. Traugutta o długości 0,327 km) i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
m) projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
n) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu.- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
o) projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru w miejscowości Judyty, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
p) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń. - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
q) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 4/21, położonej przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
r) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 4/34, położonej przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
s) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 4/35, położonej przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
t) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej na Osiedlu Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń.- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
u) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej na Osiedlu Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń.- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
v) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej na Osiedlu Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń.- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
w) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej przy os. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń. - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
x) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Bągart, gmina Dzierzgoń. - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
y) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Blunaki, gmina Dzierzgoń.- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
z) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morany, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
aa) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 114/14, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
bb) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 114/17, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
cc) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 114/18, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
dd) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej o Nr 191/8, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń- ref. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Pskiet


Uwagi: