Data posiedzenia:
2020-12-17

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zawiadamiam, że w dniu 17.12. 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 on line odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenia ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji o stanie kanalizacji i wodociągów w gminie Dzierzgoń oraz na temat przewidzianych taryf na wodę i ścieki - ref. Prezes RPWiK - Aleksander Ratajczak,
4. Przedstawienie informacji o przygotowaniu gminy do utrzymania dróg w okresie zimowym - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Jacek Karpowicz.
5. Zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:
a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok
- ref. Skarbnik Dzierzgoń - Halina Redlin.
b) projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - ref. Skarbnik Dzierzgonia
- Halina Redlin.
c) projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Dzierzgoń na 2021 rok
- ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
d) projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Jacek Karpowicz,
e) projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jasna, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Jacek Karpowicz,
f) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dzierzgoń - ref. Wojciech Budziński,
g) projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Słowackiego 30, 82-440 Dzierzgoń, zadania własnego Gminy Dzierzgoń dotyczącego prowadzenia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ref. Wojciech Budziński,
h) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dzierzgoniu - ref. Przewodniczący Rady - Ryszard Świder.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Porządek obrad może ulec zmianie

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Haber


Uwagi: