Data posiedzenia:
2021-03-10

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zawiadamiam, że w dniu 10.02 2021 r. (środa) o godz. 14:00 on line odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenia ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie informacji:
a) o stanie bezrobocia w gminie w 2020 r. ref. Dyrektor PUP - Agnieszka Mackiewicz,
b) o wpływach do budżetu z tytułu dzierżawy i wnoszenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kruszywa - ref. Skarbnik - Halina Redlin.
4. Zaopiniowanie materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:
a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzierzgoń na lata 2021-2025 - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
b) projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego Klub Senior w miejscowości Bruk, Żuławka Sztumska oraz Jasna - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
c) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzgoń do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021" realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
d) projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
e) projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 lutego 2020 r. Nr XIII/139/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2021 rok - ref. Skarbnik Dzierzgonia - Halina Redlin.
g) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 - ref. Skarbnik Dzierzgonia - Halina Redlin,
h) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku na pokrycie deficytu - ref. Skarbnik Gminy - Halina Redlin
i) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Mikołajki Pomorskie części zadań Gminy Dzierzgoń z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
j) projekt uchwały o zmianie uchwały Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
k) projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
l) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dzierzgonia - ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego - Aleksandra Kun,
m) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2021 roku - ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego - Aleksandra Kun,
n) projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgoń - ref. Wojciech Budziński,
o) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowości Nowiny, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
p) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowościach Nowiny i Nowiec, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
q) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru w okolicy jeziora Kuksy, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
r) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w miejscowości Stanówko, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
s) projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
t) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
u) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
v) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodnie części miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
w) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń- ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
x) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego przy ul. 1 Maja w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
y) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
z) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Minięta, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
aa) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blunaki, gmina Dzierzgoń - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
bb) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dzierzgoniu - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek obrad może ulec zmianie


Przewodniczący Komisji
Andrzej Pskiet


Uwagi: