Data posiedzenia:
2020-11-25

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zawiadamiam, że w dniu 25.11.2020 r. (środa) o godz. 14.00 on line odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenia ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej - ref. Skarbnik - Halina Redlin.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2021-2030 ref. Skarbnik - Halina Redlin.
5. Zaopiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:
a) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierzgoniu nalata 2020- 2022" - ref. Wojciech Budziński.
b) projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - ref. Wojciech Budziński.
c) Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - ref. Wojciech Budziński,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek obrad może ulec zmianie


Przewodniczący Komisji
Małgorzata Cieśla


Uwagi: