Data posiedzenia:
2021-03-11

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się on line dnia 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00.
Porządek obrad

XIX sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji - ref. Burmistrz Jolanta Szewczun,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - na piśmie).

6) Przyjęcie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Dzierzgoniu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w gminie Dzierzgoń za 2020 rok:

a) przedstawienie sprawozdania - ref. Kierownik Posterunku Policji w Dzierzgoniu - asp. szt. Marian Ludwiczewski,
b) dyskusja i przyjęcie sprawozdania.

7) Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu za 2020 r.:

a) przedstawienie sprawozdania - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
b) dyskusja i przyjęcie sprawozdania.

8) Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

a) przedstawienie sprawozdania - ref. Z-ca Burmistrza - Wojciech Demko,
b) dyskusja i przyjęcie sprawozdania.

9) Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia w gminie w 2020 r.:

a) przedstawienie informacji - Dyrektor PUP - Agnieszka Mackiewicz,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

10) Przyjęcie informacji na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w 2020 r.:

a) przedstawienie informacji - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

11) Przyjęcie informacji z działań Straży Miejskiej w Dzierzgoniu za 2020 r.:

a) przedstawienie informacji - ref. Piotr Kędzierski,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.


12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzierzgoń na lata 2021 - 2025:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska;
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

13) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego Klub Senior w miejscowości Bruk, Żuławka Sztumska oraz Jasna:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

14) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzgoń do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021" realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

15) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

16) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 lutego 2020 r. Nr XIII/139/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS - Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Gminy - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dzierzgoń na lata 2021 2030:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Gminy - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

19) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku na pokrycie deficytu:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Gminy - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Mikołajki Pomorskie części zadań Gminy Dzierzgoń z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z - ca Burmistrza - Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

21) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z - ca Burmistrza - Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z - ca Burmistrza - Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

23) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dzierzgonia:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego - Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

24) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2021 roku:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego - Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

25) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Wojciech Budziński,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
26) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowości Nowiny, w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

27) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowościach Nowiny i Nowiec, w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

28) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru w okolicy jeziora Kuksy, w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.


29) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w miejscowości Stanówko, w gminie Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.

30) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.

31) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.


32) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miejscowości Żuławka Sztumska, w gminie Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.


33) Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodnie części miejscowości Żuławka Sztumska,
w gminie Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.


34) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miejscowości Żuławka Sztumska,
w gminie Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.


35) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego przy ul. 1 Maja w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.

36) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.

37) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Minięta, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.

38) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blunaki, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.

39) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dzierzgoniu:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jacek Karpowicz,
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.

40) Wolne wnioski i informacje.
41) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
42) Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard ŚwiderUwagi: