Data posiedzenia:
2021-09-08

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XXI sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego, dnia 8 września 2021 r. (środa) o godz. 14:00.

Porządek obrad

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 9 czerwca 2021 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - na piśmie).
6) Rozpatrzenie informacji:
a) z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Dzierzgoniu za 2019 r. ref. Prezes ZGKiM - Monika Powierża,
b) z działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A w Dzierzgoniu za 2020 r. i zamierzenia na rok 2021 - ref. Prezes Sławomir Erber,
c) o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2020 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
d) o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu ref. Skarbnik - Halina Redlin,
7) Rozpatrzenie raportu z badań ankietowanego "Działalności Gminy w oczach mieszkańców - Dzierzgoń" - ref. Sekretarz Aleksandra Kun.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok :
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2021-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

11) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Dzierzgoń za pomocą innego instrumentu płatniczego:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały
12) Podjęcie uchwały o zmienianie uchwały Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały
13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzgoń obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym PROMYCZEK w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza Wojciech Demko,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych Nr 3519G (Dzierzgoń, ul. Reja o długości 0,151 km) i Nr 3160G (Dzierzgoń, ul. Traugutta o długości 0,327 km) i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
18) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu :
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
19) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru w miejscowości Judyty, w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 4/21, położonej przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 4/34, położonej przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
23) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 4/35, położonej przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
24) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej na Osiedlu Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń :
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
25) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej na Osiedlu Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
26) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej na Osiedlu Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
27) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej przy os. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

28) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Bągart, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

29) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Blunaki, gmina Dzierzgoń :

a) Przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

30) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morany, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

31) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 114/14, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
32) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 114/17, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

33) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 114/18, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

34) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej o Nr 191/8, położonej w Moranach, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - Jerzy Sulim,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

c) dyskusja i podjęcie uchwały.


35) Wolne wnioski i informacje.
36) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
37) Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Świder


Uwagi: