Data posiedzenia:
2020-11-30

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się on line dnia 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.
Porządek obrad

XVII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2020 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - na piśmie).
6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierzgoniu na lata 2020- 2022"- ref. Wojciech Budziński.
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Wojciech Budziński
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.
7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - ref. Wojciech Budziński.
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Wojciech Budziński
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.
8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - ref. Wojciech Budziński,
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Wojciech Budziński
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
11) Zamknięcie sesji.

Porządek obrad może ulec zmianie


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard ŚwiderUwagi: